Zarządzanie

Zarządzenie nr 1/T/2016
Prezesa Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Kamionka” Sp. z o.o.
ul. Usługowa 2 , 89-520 Gostycyn
z dnia 29.04.2016r.

w sprawie regulaminu przewozów na terenie gminy Gostycyn

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984r. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.) oraz art. 18b. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami) zarządza się , co następuje :

§1
Wprowadza się Regulamin przewozów w regularnym przewozie osób obowiązujący na terenie gminy Gostycyn , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się osobie odpowiedzialnej za transport w przedsiębiorstwie – Ewelinie Drzewieckiej .

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .