Menu Zamknij

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” , przedstawiamy Państwu poniższe informacje:
1) Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostycynie przy ul. Usługowej 2 (89-520), tel. 52 3346059,52 3346090, e-mail superkamionka@vp.pl
2) Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:
Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300.
3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z wykonywaniem umowy, której stroną Państwo jesteście lub do czynności niezbędnych przed jej wykonaniem.
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem w szczególności do ochrony własnych praw i roszczeń
• na podstawie art.6 ust. 1 lit c „RODO” w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
• jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
4) Komu przekazujemy Państwa dane.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych innym podmiotom w celach komercyjnych. Państwa dane mogą być jednak udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia danych np. na usługi, które wspomagają naszą działalność. Będą to podmioty świadczące np. usługi informatyczne czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.
6) Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do:
• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
• usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Obowiązek podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.
8) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
  2. W szczególności do wypełniania obowiązku prawno-podatkowego Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) art. 106e.a także Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.)