Menu Zamknij

Regulamin przewozów na terenie gminy Gostycyn

Zarządzenie nr 1/T/2016
Prezesa Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Kamionka” Sp. z o.o.
ul. Usługowa 2 , 89-520 Gostycyn
z dnia 29.04.2016r.

w sprawie regulaminu przewozów na terenie gminy Gostycyn

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984r. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.) oraz art. 18b. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami) zarządza się , co następuje :

§1

Wprowadza się Regulamin przewozów w regularnym przewozie osób obowiązujący na terenie gminy Gostycyn , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie odpowiedzialnej za transport w przedsiębiorstwie – Ewelinie Drzewieckiej .

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Załącznik  do  Zarządzenia  nr  1/ T/2016  

 

Prezesa  P.U.H.”Kamionka”  Sp.  z o.o.  z  dnia  29.04.2016r.

REGULAMIN  PRZEWOZÓW
obowiązujący w gminie  Gostycyn

Regulamin wydany zostaje przez   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kamionka”  Sp.  Z  o.o. , ul. Usługowa  2 , 89-520  Gostycyn

określane w dalszej części poniższego Regulaminu jako Przewoźnik,  na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U.  1984r. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.) oraz art. 18b. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami).

I  Umowa przewozu

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów stanowiących załączniki do zezwoleń na realizację regularnych przewozów na poszczególnych liniach.
 2. Poprzez nabycie biletu pasażer zawiera z Przewoźnikiem umowę przewozu.

     Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie osób wymaga:

 1. a)  nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu)

      w przypadku biletów ulgowych lub bezpłatnych dodatkowo wymagane jest:

 1. b) udokumentowanie  przysługujących pasażerowi uprawnień do przejazdu ulgowego, w   sposób określony w przepisach szczególnych w tym zakresie;
 2. c) posiadanie i okazanie na wezwanie osób uprawnionych do kontroli dokumentu     uprawniającego do zajęcia miejsca w autobusie bez uiszczania opłaty za przejazd,  dla     upoważnionych do przejazdu bez opłaty.
 3. d)  przypadku zbiegu uprawnień do przejazdu ulgowego wynikającego z określonych prawem      rozporządzeń oraz do ulg handlowych stosowanych przez Przewoźnika, pasażerowi      przysługuje prawo wyboru tylko jednego z uprawnień (wykluczenie kumulowania się     uprawnień).    
 4. Pasażer  zobowiązany jest posiadać przy sobie w czasie korzystania z przejazdu ważny bilet lub dokument  uprawniający do  przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, a także okazać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do zastosowanych uprawnień do przejazdu ulgowego oraz dokumentów poświadczający tożsamość wskazanych w treści biletu dla biletów imiennych.

3.a. – w przypadku ujawnienia, iż pasażer podróżuje z biletem nie będącym jego własnością, dokonuje się zatrzymania biletu za odpowiednim pokwitowaniem  a pasażera uważa się za podróżującego bez ważnego biletu.

 1. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także tożsamość jego posiadacza
 2. Przy zajmowaniu przez pasażera miejsca w autobusie, Przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu osobie z biletem jednorazowym z miejscem numerowanym do siedzenia, następnie  (według kolejności wsiadania) posiadaczowi ważnego na dany kurs biletu miesięcznego, a w ostatniej kolejności osobie bez biletu.

II Cenniki

 1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez Przewoźnika  taryfa i wydane na jej podstawie zestawy stawek cenowych (cenniki), oraz właściwe ustawy i rozporządzenia, a także zawarte z uprawnionymi organami umowy.
 1. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne cenniki i zapewnia zainteresowanym pasażerom wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych u obsługi autobusu oraz w punktach odpraw.
 1.  W  gminie  Gostycyn   obowiązuje taryfa wprowadzona ZARZĄDZENIEM nr  1/T/2016   Prezesa  Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Kamionka”  Sp.  Z  o.o. , ul. Usługowa  2 , 89-520  Gostycyn  z dnia  29.04.2016r. (Załącznik nr 1), obejmująca dla wszystkich linii:

I cenniki biletów jednorazowych:

– TABELA OPŁAT NR 1 ZA BILETY JEDNORAZOWE NORMALNE I ULGOWE

II cenniki biletów miesięcznych:

– TABELA OPŁAT NR 2 ZA BILETY MIESIĘCZNE NORMALNE I ULGOWE

 1. Obowiązujące ceny za przejazd zarówno dla biletów jednorazowych jak i miesięcznych ustalane są

      na podstawie odległości taryfowej*  pomiędzy przystankami; .

 1. Ceny  biletów ulgowych wyznaczane są na podstawie cen biletów normalnych za przejazd na

       tej samej trasie pomniejszonej stosownie do przysługującego uprawnienia do ulgi ustawowej            

      zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i udokumentowanej właściwym  poświadczeniem.

 1. Aktualnie obowiązujący zakres ulg ustawowych stanowi załącznik nr 2: – ULGI USTAWOWE
 1. Zasady nabywania biletów miesięcznych:

      – bilet imienny miesięczny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna;

       – bilet imienny miesięczny ulgowy może nabyć osoba uprawniona do korzystania z ulgi przewozowej na mocy przepisów szczególnych;

        – bilety imienne miesięczne wydawane są z ważnością na okres jednego miesiąca            

            kalendarzowego;

        – bilety miesięczne ogólnodostępne oraz bilety ulgowe mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy dla swoich pracowników oraz szkoły i uczelnie dla uczniów i studentów;

         – bilet miesięczny może zostać sprzedany z określeniem kursów do których uprawnia i obowiązuje wówczas wyłącznie na kursy oznaczone na bilecie oraz na innych kursach tej samej relacji, tego samego przewoźnika w miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusie.

 1. Zasady szczególne ustalania cen biletów miesięcznych:

– cena biletów miesięcznych „tylko w jedną stronę” ustalana jest jako 50% ceny

                 odpowiadającego im biletu w obu kierunkach.

– na cenę biletu, w którym przystanki początkowe i końcowe różnią się dla kierunków   „tam” i „z powrotem” lub przejazd odbywa się inną trasą,  składa się odpowiednio suma  50% ceny z biletów  w jednym i drugim z kierunków.  

– w sytuacji możliwości realizacji przez pasażera przejazdu  pomiędzy przystankami   początkowym i końcowym różnymi trasami o różnych cenach za przejazd, za cenę biletu przyjmowana jest cena najniższa za przejazd, z wyłączeniem  biletów sprzedawanych z  określeniem kursu na którym obowiązują.  

III     Cennik biletów bagażowych:

– dla wszystkich linii ustala się cenę  biletów bagażowych w wysokości 50% ceny    biletu normalnego za  odpowiadający mu przejazd,

      

IV   Cennik opłat dodatkowych

– za przejazd bez ważnego biletu podróżny zobowiązany jest do zapłaty  kary     pieniężnej w wysokości 50-krotności wartości najniższego biletu.

– za przejazd na podstawie biletu ulgowego bez dokumentu uprawniającego     do ulgi kara pieniężna ustalana jest tak jak w przypadku braku ważnego     biletu;

– za przewóz bagażu**, zwierząt, rzeczy wyłączonych z transportu bez uiszczenia     opłaty  podróżny zobowiązany jest do zapłaty  kary pieniężnej w wysokości 40-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;.

– za uszkodzenie pojazdu lub wyposażenia pojazdu pobiera się opłatę w     wysokości rzeczywistych strat przewoźnika;  

– za zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłatę w wysokości 40-krotności       ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

V  Opłaty za odstąpienie od umowy przewozu i zwrot biletu:

     – bilety jednorazowe

   dopuszcza się zwrot nie wykorzystanego biletu do 5 minut przed planowym    odjazdem środka transportu, za potrąceniem odstępnego w wysokości do 10%    ceny biletu;

– bilety miesięczne

   przy zwrocie biletu miesięcznego, zwrot należności proporcjonalny jest do czasu    pozostałego do końca okresu na jaki bilet został wydany.

*     odległości taryfowe:

–  wyznaczane są w km na podstawie różnicy odległości pomiędzy położeniem    

         przystanków końcowego i początkowego na trasie linii.

     –   Położenie przystanków ustalane jest w pełnych kilometrach, w wyniku zaokrąglenia      

   arytmetycznego odpowiadających im odległości drogowych na trasie linii zgodnie ze   

   skoordynowaną dokumentacją.  

      –  wjazdy środka transportu w boczne odgałęzienia linii nie są zaliczanie do odległości       taryfowej dla pasażerów podróżujących dalej (poza  odgałęzienie)

**   dotyczy bagażu, który nie może zostać zakwalifikowany jako bagaż podręczny

Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:
–   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kamionka”  Sp.  Z  o.o. , ul. Usługowa  2 , 89-520  Gostycyn

– lub pocztą elektroniczną :    superkamionka@vp.pl